top of page
Toetsenbord

ALGEMENE

VOORWAARDEN

 

Verkoop

1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Iedere commerciële transactie is onderworpen aan onze algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk afwijkende bijzondere voorwaarden door ons aanvaard.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

2. Offerte & verkoop, en eigendom van de goederen

Een offerte is zonder enige verbintenis. Zij is slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs. Het risico gaat evenwel over op het moment waarop de goederen onze magazijnen verlaten.

Onze eenheidsprijzen worden opgegeven in euro (€, EUR) en zijn steeds exclusief BTW en eventuele andere kosten.

3. Totstandkoming, begin, ontbinding en annulatie van de overeenkomst

De overeenkomst komt maar tot stand na uitdrukkelijke goedkeuring door de klant, en na de schriftelijke bevestiging van onzentwege. Een begin van uitvoering geldt tevens als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud gebeurd is.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde deel in geval van failissement, niet-betaling of kennelijk onvermogen van de klant.

Elke annulatie van een opdracht moet schriftelijk gebeuren, bij voorkeur per e-mail aan info@hadesigns.be. Bij annulering kan een forfaitaire vergoeding geëist worden van maximaal 20% van het bedrag van de overeengekomen prijs bij wijze van schadeloosstelling. Dit onverminderd ons recht op vergoeding van hogere bewezen schade.

Gepersonaliseerde items kunnen niet geretourneerd worden.

4. Looptijd

Bij aanvang van de opdracht zal een tijdsschema/looptijd ingeschat worden. Afgesproken tijdsbestekken zijn echter steeds indicatief, zodat vertragingen in de uitvoering van de opdracht nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de klant.

5. Betaling(en)

  • Elke factuur is betaalbaar binnen 8 of 30 kalenderdagen na factuurdatum, zoals ook vermeld op de factuur zelf. De onvoorwaardelijke betaling van (een deel van) een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

  • Elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald werd binnen de voorziene termijn, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest mee gelijk van 10%, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de hoofdsom, onverminderd het recht op een hogere vergoeding bij bewezen schade.

  • Ingeval de klant niet akkoord kan gaan met de factuur, dient dit per aangetekend schrijven te worden gemeld en dit ten laatste binnen de 8 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Een gebrek aan protest veronderstelt de aanvaarding van de factuur en van de betalingsvoorwaarden. Elk protest dat meer dan 8 kalenderdagen na de factuurdatum geuit wordt, geldt als onbestaande.

Gebreken & Aansprakelijkheid

6. Zichtbare en verborgen gebreken

  • Producten dienen na levering en/of installatie onmiddellijk te worden nagekeken op zichtbare gebreken. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde producten dienen door de klant onmiddellijk en uiterlijk 48 uur na de plaatsing schriftelijk te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de producten door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

  • Onze aansprakelijkheid voor verborgen gebreken aan de geleverde producten is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maand na de levering van de goederen, en indien zij binnen de 14 kalenderdagen na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. Ingeval van aangetoonde gebreken kan de klant uitsluitend aanspraak maken op de herstelling van de gebreken of een vervanging van de geleverde producten, zonder aanspraak op enige vorm van schadevergoeding van de producten door de klant, noch ingeval van problemen ten gevolge van overmacht.

7. Aansprakelijkheid

  • Hadesigns BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

  • Hadesigns BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een zware fout), van haar zelf of haar aangestelden, behoudens in geval van bedrog of opzet.

Varia

8. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, modellen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst met de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij ons of onze leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de producten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

9. Privacy

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geeft de klant ons de uitdrukkelijke toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken. Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat de klant zijn rechten onverminderd kan uitoefenen. De klant mag zijn rechten van informatie, toegang, rectificatie, uitwissing, blokkering en bezwaar uitoefenen door een e-mail te sturen naar gdpr@hadesigns.be, met vermelding van de reden van zijn verzoek.

Als de klant besluit om deze rechten uit te oefenen, en als het onderwerp van de persoonsgegevens die hij heeft opgegeven o.a. het e-mailadres was, zal de klant de omstandigheid op zijn schriftelijke aanvraag specificeren, met vermelding van het e-mailadres via hetwelk hij vanaf nu zijn rechten van informatie, toegang, rectificatie, verwijdering, blokkering en bezwaar wenst uit te oefenen.

> Zie ook : Ons privacybeleid ('GDPR / AVG')

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst, zowel qua vorm als inhoud, door het Belgisch recht. Ieder geschil met een klant valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

11. Nietigheid

De nietigverklaring door de rechtbank van één van de voorwaarden doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze algemene en bijzondere voorwaarden.

Vragen en/of opmerkingen

Verkoop
Gebreken & Aansprakelijkheid
Privacy
bottom of page